🟢 අන්ලොක් කරන ලද

🟢 අළුත්ම තත්වයේ දුරකථන

🟢 ඉතා හොඳ උපරිම බැටරි ධාරිතාවයක් සහිතයි.

🟢 කිසිඳු දෝෂයකින් තොරව ඉතා හොඳින් සුමටව ක්රියාකරයි.

🤝චෙකින් වොරන්ටි – දවස් 7 ක්! 

✅🤝සොෆ්ට්වෙයා වොරන්ටි – මාස 6 ක්!

💵 අත්පිට මුදලට පමණි. 💵

🚫හුවමාරු කරනු නොලැබේ.

🚫

🚚 ඔබේ නිවසටම ගෙන්වාගැනීමට පහසුකම් සලසාදිය හැක.(කොන්දේසි සහිතයි)