හොඳ Quality L.E.D ලයිට් ���හැඬලය දෙපැත්තටම සුදු පාට ලයිට්.

හරවද්දී Signal ලයිට් එකක් විදියටත් භාවිතා කිරීමට කහ පාට ලයිට් එකත් ඒකෙම ඇත.

බයිසිකල් පිස්සන් සඳහා යෝග්�යයය..(සුදු + කහ) , (සුදු + රතු)මිල රුපියල් : 700/= පමණි.

කඳාන හෝ ගාල්ල අවට අයට පැමිණ ලබා ගත හැකිය.