කුරුණෑගල උයන්දන ප්‍රදේශයේ අති නවීන දෙමහල් නිවසක් ඉක්මනින් විකිනීමට….

 උයන්දන හන්දියේ සිට මීටර් 800ක දුරින් පිහිටා ඇත. 

ඉඩම පර්චස් 15ක් වන අතර නිවසෙහි ප්‍රෙමානය වර්ග අඩි 2700ක් පමන වේ.. කාමර 5කින් සමන්විතයි. 

Attached barthroom 3යි. 

රෝලර් ගේට්ටුව සවිකර ඇත.

 Landscape garden. Tubewell සවිකර ඇත. 

කුරුණෑගල නගරයට හා ඉදිවෙමින් පවතින නව අදිවේගී මාර්ග පිවිසුමට විනාඩි 10යි.

 ඉහල මහලට ඉතා සුන්දර කදු පන්ති පෙලක් දිස්වේ.

නිරවුල් ඔප්පු. මිල රුපියල් ලක්ෂ 195යි.

නිවස නැරබීමෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කල හැක.