සෙරෙප්පු වල සිල්ලර මිල පමනක් සදහන් කර ඇත.තොග වශයෙන් ද ලබාගත හැකියි .

Cash on delivery – Gampaha / colombo areas Cash on delivery පහසුකම් නොමැති ප්‍රදේශ වලට භාණ්ඩ එවන්නේ බැංකු

තැන්පතු ලබා ගැනීමෙන් පසුව බව කාරුණිකව සලකන්න . වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න