#වටිනා_ඉඩමක්_විකිණීමට_ඇත_කුරුණගල_ගෙපල්ලව ========================== ❇️ කුරුණෑගල මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 150ක් දුරින් ගෙපල්ලව ඉතා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

❇️ පර්චස් 20

❇️ කුරුණෑගල නගරයට කිලෝමීටර් 06

❇️පොතුහැර දුම්රිය ස්ථානයට ධාවනය විනාඩි 15යි.

❇️ඉදිවෙමින් පවතින නුවර – කොළඹ අධිවේගී පිවිසුමට ආසන්නව

 ඉතා වැදගත් අසල්වැසියන් ❇️ කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාසල් හා සියලු රාජ්‍ය ආයතන වලට පහසුය

❇️ රජයේ හෝ පෞද්ගලික අංශයේ උසස් රැකියාවැති හෝ වෛද්‍ය වෘත්තියේ නියුතු අයෙකුට සුදුසු ඉතාම නිස්කලංක, සියලු පහසුකම් සපිරි පරිසරයකි

❇️ පර්චස් එකක් 265000/=(මිල ගණන් සාකච්ඡා කල හැකිය )

 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 

whatsapp available